polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej www.epilira.com („Użytkownik” lub „Użytkownicy”).

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest spółka Perfect Body sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744975, NIP: 5252759862, REGON: 381014805 („Administrator”).

ZAKRES I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony www.epilira.com („Strona”) następuje zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym RODO.
2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Zgoda stanowi nadto podstawę przetwarzania w przypadku korzystania przez Użytkowników z usług „newsletter”, „odbierz zniżkę”, „skorzystaj z oferty teraz” oraz innych usług dostępnych na Stronie – do skorzystania, z których niezbędne jest podanie danych osobowych przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony.
4. W czasie przeglądania Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie do czasu skorzystania z formularza kontaktowego nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:
a) organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym podmiotom, gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora usług.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony.
2) Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:

a) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO).

b) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jej dane osobowe. Jeśli Administrator przetwarza jej dane osobowe, osoba ta jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji w jakich celach Administrator przetwarza te dane, kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

c) Prawo do poprawiania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych.

d) Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

f) Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Użytkownik, celem realizacji praw określonych w punkcie 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: informacja@epilira.com lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: +48 690 432 015.

INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”

1. Strona korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
– określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
11. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na Stronie.

Created by Support Media